Obchodní podmínky

Obchodní společnosti 77 Company, s.r.o. identifikační číslo: 02944294, sídlem Starý Petřín 24, 671 06, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 114118, jako Poskytovatel služeb (dále jen "Poskytovatel"),

pro zprostředkování nákupu a prodeje produktů prostřednictvím stránek https://ccshop.cz:

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo "Podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě objednávky zprostředkování nákupu/prodeje produktů, uzavřené mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím internetových stránek provozovaných Poskytovatelem.
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu využít služeb webového rozhraní stránek provozovaných Poskytovatelem, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zprostředkování v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve zvláštní smlouvě mezi Zákazníkem a Poskytovatelem. Odchylná ujednání v takové smlouvě pak mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
  4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí objednávky.
 2. Uzavření objednávky
  1. Veškerá prezentace produktů umístěných ve webovém rozhraní stránek Poskytovatele, jejichž pořízení Poskytovatel pro své Zákazníky zprostředkovává, je informativního charakteru, a Poskytovatel není povinen uzavřít objednávku na zprostředkování nákupu/prodeje těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní stránek obsahuje informace o produktech, jejichž nákup a prodej Poskytovatel zprostředkuje svým Zákazníkům, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Ceny produktů jsou uvedeny včetně poplatku za zprostředkování a včetně případných dalších poplatků souvisejících s převodem produktu Zákazníkovi. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu a Poskytovatel je oprávněn je kdykoliv měnit. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele po dohodě se Zákazníkem sjednat další individuální podmínky.
  3. Pro objednání zprostředkování nákupu/prodeje produktu vyplní Zákazník příslušný objednávkový formulář ve webovém rozhraní.
  4. Údaje uvedené Zákazníkem v objednávkovém formuláři jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka, uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa Zákazníka“).
  5. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství produktu, výše ceny a další skutečnosti) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  6. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka.
  7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání objednávky dle těchto Podmínek.
  8. Poskytovatel je oprávněn si od Zákazníka vyžádat poskytnutí dodatečných informací k jeho objednávce, a to zejména z důvodů a v rozsahu stanoveném zákonem 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V takovémto případě je plnění objednávky Poskytovatelem pozastaveno do okamžiku obdržení těchto úplných informací od Zákazníka. Neposkytnutí těchto informací nebo poskytnutí v nedostatečném rozsahu je pro Poskytovatele důvodem k odstoupení od objednávky dle čl. 4.2.2.
 3. Cena produktu a platební podmínky

  1. Cenu produktu, která zahrnuje i odměnu Poskytovatele, uhradí Zákazník Poskytovateli na účet dle pokynů, které mu Poskytovatel zaslal v rámci potvrzení přijetí objednávky dle čl. 2.6.
  2. (odstavec zrušen)
  3. V případě bezhotovostní platby za prodej produktů je cena splatná do 3 dnů od doručení potvrzení objednávky. V případě výkupu produktů od Zákazníka je doba, po kterou Poskytovatel čeká na převod vykupovaného produktu Zákazníkem, 4 hodiny. Po uplynutí této doby je Poskytovatel oprávněn od objednávky odstoupit dle čl. 4.2.
  4. V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen v platbě uvést variabilní symbol a povinnou poznámku, dle pokynů obdržených v potvrzení objednávky dle čl. 2.6. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.
  5. Případné slevy lze vzájemně kombinovat pouze za podmínek, stanovených aktuálním Slevovým programem.
 4. Odstoupení od objednávky

  1. Na základě ustanovení § 1837 odst. 1b) občanského zákoníku Zákazník nemá právo od učiněné objednávky zprostředkování nákupu/prodeje odstoupit, s výjimkou případů, kdy nedojde ze strany Poskytovatele k plnění dle objednávky, dojde jen k plnění částečnému, nebo k plnění za jiných než dohodnutých podmínek.
  2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky bez udání důvodu kdykoli až do okamžiku, než je produkt dodán Zákazníkovi, a to zejména:
   1. z důvodů nenadálých změn okolností (kurzových pohybů cen produktů), na základě § 1765 odst. 2 občanského zákoníku,
   2. z důvodu podezření z tzv. „praní špinavých peněz“, tak jak je definováno v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
   3. z důvodu nesplnění náležitostí zaslané platby, zejména neuvedení poznámky pro příjemce, nebo neuvedení variabilního symbolu (které zabrání automatizovaném spárování platby s objednávkou a objednávka je tudíž nadále prodávajícím vedená jako neuhrazená a po uplynutí určitého období je automaticky stornována),
   4. z důvodů jednání či opakovaného jednání spočívající v znevýhodnění postavení Poskytovatele (např. činění opakovaných a nehrazených objednávek, administrativní zatěžování Poskytovatele mnohonásobnými objednávkami v krátkém časovém sledu apod.)
   5. a nebo z jiných důvodů.
  3. V případě odstoupení od objednávky dle čl. 4.1 nebo 4.2 Obchodních podmínek se objednávka od počátku ruší. Náklady spojené s navrácením produktu Zákazníkovi (zejm. převodní poplatky) nese v případě odstoupení od objednávky dle 4.2.2 až 4.2.4 Zákazník, v případě odstoupení od objednávky dle čl. 4.1, 4.2.1 a 4.2.5 pak Poskytovatel.
  4. V případě odstoupení od objednávky vrátí Zákazník produkt Poskytovateli bez zbytečného prodlení, nejpozději však do třech (3) pracovních dnů od doručení odstoupení od objednávky Poskytovateli. Poskytovatel vrátí přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi bez zbytečného prodlení, nejpozději však do třech (3) pracovních dnů od okamžiku, kdy je mu vrácen produkt (vč. souvisejících nákladů dle odst. 3), nebo než mu Zákazník prokáže, že mu produkt (vč. souvisejících nákladů dle odst. 3) odeslal.
 5. Dodání (převod) produktu

  1. Převod produktů probíhá elektronickým způsobem.
  2. V případě zprostředkování prodeje produktu Zákazníkovi je Poskytovatel povinen zajistit převod produktu do peněženky Zákazníka, a to včetně úhrady případných transakčních poplatků.
  3. V případě zprostředkování výkupu produktu od Zákazníka je Zákazník povinen zajistit převod produktu do určené peněženky, dle pokynů zaslaných mu Poskytovatelem v potvrzení objednávky dle čl. 2.6, a to včetně uhrazení případných transakčních poplatků.
  4. V případě, že z důvodů na straně Zákazníka musí Poskytovatel produkt doručovat Zákazníkovi opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním produktu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn strhnout si příslušnou částku, přepočtenou aktuálním kurzem, z dodávaného produktu, tj. dodat Zákazníkovi o tyto náklady méně produktu.
  5. V případě, kdy je produkt doručován do peněženky, generované pro Zákazníka Poskytovatelem, je tzv. „soukromý klíč“, potřebný pro disponování s takto vytvořenou peněženkou, nabídnut Zákazníkovi ke stažení bez zbytečného prodlení po připsání kupní ceny na účet Poskytovatele. V takovém případě se soukromý klíč okamžikem odeslání informace o možnosti jeho stažení stává výlučným dispozičním právem Zákazníka a ze systémů Poskytovatele bude po jeho stažení smazán. Poskytovatel neručí za to, co se dále děje se soukromým klíčem (a objednaným produktem) po jeho stažení kupujícím. Tím není dotčen postup dle čl. 6 těchto Podmínek.
 6. Dlouhodobé skladování kryptoměn Zákazníků

  1. Nevyzvedne-li si Zákazník soukromý klíč dle bodu 5.3 do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy mu je toto Poskytovatelem umožněno nebo byl-li k tomu vyzván, a nebo v jakémkoli jiném případě, kdy drží Poskytovatel pro Zákazníka kryptoměnu v peněžence po dobu delší než 3 pracovní dny (např. v případě, kdy se protahuje dodání a schválení dodatečných dokumentů dle čl. 2.8), má Poskytovatel právo z bezpečnostních důvodů převést pro Zákazníka již zakoupený produkt do zvláštního úložiště mimo peněženku Zákazníka, určeného pro dlouhodobé bezpečné skladování kryptoměn (dále jen "dlouhodobé úložiště").
  2. Požádá-li Zákazník Poskytovatele o prodloužení lhůty pro vyzvednutí soukromého klíče (aby se vyhnul přesunu produktu do dlouhodobého úložiště), přechází v takovém okamžiku odpovědnost za zakoupené prostředky na Zákazníka, jako by si již soukromý klíč vyzvednul.
  3. V průběhu skladování produktu v dlouhodobém úložišti má Zákazník právo vyzvat Poskytovatele k převodu produktu do vlastní peněženky - Poskytovatel je povinen této výzvě vyhovět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy.
  4. Transakční náklady za přesun do dlouhodobého úložiště i případně zpět do peněženky Zákazníka, hradí Zákazník.
  5. Jde-li o měnu, která má tzv. "povinný minimální zůstatek v peněžence" (též "aktivační poplatek"), tzn. částku, kterou z peněženky nelze vyvést (jako je tomu například u měny XRP), bude tento povinný minimální zůstatek rovněž odečten z částky, vrácené Zákazníkovi do jeho peněženky.
 7. Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. (odstavec zrušen)
  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@ccshop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Zákazníka.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vyplývajících ze vztahů mezi Zákazníkem a Poskytovatelem je příslušná Česká Obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  5. Poskytovatel je oprávněn k prodeji produktu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká Obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  6. (odstavec zrušen)
 8. Zásady ochrany osobních údajů

  1. Společnost 77 Company, s.r.o. zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s ust. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Za tímto účelem společnost 77 Company, s.r.o. přijala Zásady ochrany osobních údajů.
 9. Zasílání Obchodních sdělení a ukládání cookies

  1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produktem, službami nebo podnikem Poskytovatelem na elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním Obchodních sdělení Poskytovatelem na elektronickou adresu. Při doručení Obchodního sdělení má Zákazník možnost vyjádřit svou vůli nedostávat další Obchodní sdělení a Poskytovatel je povinen tento názor respektovat a další Obchodní sdělení Zákazníkovi nezasílat.
  2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávku na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 10. Doručování

  1. (odstavec zrušen)
 11. Závěrečná ustanovení

  1. Vztahy založené těmito Podmínkami se řídí českým právem, a to i v případě, je-li Zákazníkem cizinec.
  2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  3. Poskytovatel je oprávněn měnit ujednání těchto Obchodních podmínek, přičemž jejich změna je účinná dnem jejich vyvěšení na stránkách Poskytovatele nebo v jiný den, který Poskytovatel ve vyvěšených Obchodních podmínkách vyhlásí.
  4. (odstavec zrušen)

Platné od: 15.3.2022